Yom Kippur

Yom Kippur

Yom kip´uhr

See Atonement, Day of.