2Sam 23:31

31Abi-albon the Arbathite; Azmaveth of Bahurim;